فروش اینترنتی آجر

آجر از کجا بخریم

فروش آجرگری و آجر پرسی بصورت کامیونی در سطح شهرتهران با ظرفیت حمل 12 تن, آجر گری همان آجر فشاری می باشد.

آجرازکجابخریم